logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

ÅRSBERETNING 2015

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

 Årsberetning Lier Idrettsråd 2015 Styret har i 2015 hatt følgende sammensetning:

Funksjon 

Navn 

Klubb 

Leder 

Pål Thomassen 

IF Liungen/Stoppen SK 

Nestleder 

Narve Holmen 

Sylling IF 

Styremedlem 

Trine Larsen 

Sylling Rideklubb 

Styremedlem 

Jan Hennum 

Lier Motorsportsklubb 

Styremedlem 

Wellington Gjøslien Martins 

Lier Judoklubb 

Styremedlem 

(u-representant/sekretær) 

Jenny Venås 

Lier VBK 

 

 Årsberetningen tar for seg perioden fra sist årsmøte i mars 2015 til årets årsmøte 15. mars 2016, altså den perioden det sittende styret har fungert. 


Møter: 


Det har siden sist årsmøte vært avholdt 8 styremøter, årsmøte ble i 2015 avholdt 17. mars på Haugestad. Lier Kommune, K&F, ved Ingrid Buck og Ingeborg Rivelsrud har vært representert på noen av styremøtene. Idrettsrådet har vært representert på Lier kommunes møte med frivilligheten på Haugestad 15. oktober, som også var et slags oppfølgingsmøte for idrettsmeldingen «For Kropp og Sjel». Idrettsrådet har også deltatt på 3 møter med ulike deler av kommunens administrasjon om temaet integrering av bosatte flyktninger på slutten av fjoråret og i begynnelsen av dette. Lier Idrettsråd har også deltatt i flere møter med idrettsrådene i Røyken og Hurum, Buskerud Idrettskrets og Norges Idrettsforbund om felles prosjekt for integrering av funksjonsnedsatte.

 

LIR har vært representert på Buskerud Idrettskrets Ledermøte 11. og 12. desember ved leder, og på møte i anleggsnettverket i Buskerud Idrettskrets. LIR var også representert ved leder på NIFs Idrettsrådskonferanse i Hell i april og på NIFs Ting i Trondheim i juni. 

 

Det har i tillegg vært avholdt flere arbeidsmøter mellom LIR og Lier Kommune om ny samarbeidsavtale og andre tema og tilsvarende samarbeidsmøter mellom Røyken IR, BIK og Lier IR. 

 

I forkant av valget i fjor høst har Idrettsrådet hatt møter med flere politiske partiers grupper, gruppeledere og ordførerkandidater.

 

 Det har gjennom høsten og delvis inn i 2016, vært gjennomført møter med 9 idrettslags styrer for å avdekke klubbenes ønsker om endringer og en generell dialog. Som en oppsamling av disse møtenes tilbakemeldinger, ble det 16. februar gjennomført et møte mellom politikere i GBK-utvalget, administrasjonen og idrettslag på Haugestad. Hensikten var flerdelt, men hovedsakelig var LIRs ønske at de nyvalgte politikerne og idrettslagene møtte hverandre og diskuterte saker som opptar idretten.


Det har også vært avholdt et antall møter i arbeidet med skianlegget i Leirdalen. I januar ble det avholdt et møte mellom administrasjon og idrettsråd i Asker, Røyken og Lier kommuner for å avklare hvordan vi i felleskap tar saken videre og det ble besluttet at det fremlegges en intensjonsavtale om et interkommunalt samarbeid for politisk behandling i alle tre kommuner. 

 

Generelt: 


Året har vært preget av praktisk arbeid med konkrete prosjekter som ny samarbeidsavtale, skianleggsamarbeidet, integrering av mennesker med funksjonsnedsettelse og integrering av flyktninger og generelt samarbeid med omkringliggende IR-er og BIK. I tillegg til dette har det vært fokus på å tydeliggjøre idrettens behov og situasjon overfor politikere, både i forbindelse med valget i 2015, men også i oppfølgingen av idrettsmeldingen «For Kropp og Sjel».

 

Bedret dialog med idrettslagene:

  

LIR besluttet ved starten av siste periode at vi ville søke å forbedre dialogen med idrettslagene og vi inviterte oss inn i møter med alle klubber for å diskutere hvilke rammebetingelser som fungerer bra og hvilke som ønskes endret. Vi mottok positive tilbakemeldinger fra Lier Svømmeklubb, Reistad, St.Halvard, Tranby Turn, Sylling Rideklubb, Stoppen SK, Lier IL, Lier Volleyballklubb og Sylling IF og har vært i møter med styrene i disse klubbene. Tilbakemeldingene fra disse møtene er formidlet videre til K&F og det det er igangsatt tiltak for å bedre en del praktiske forhold som for eksempel gjelder bruk av og tilkomst i kommunale haller. 

 

Som en oppfølging av disse møtene inviterte LIR politikerne i GBK-utvalget, administrasjonen og idrettslagene til et dialogmøte på Haugestad 16. februar. Her fikk alle de idrettslagene som møtte opp anledning til å beskrive hvordan de opplever sin nåværende situasjon og det ble gode diskusjoner. Dette møtet var også første aktivitet i arbeidet med rulleringen av ny kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet, som skal politisk vedtas i 2017. Det er enighet om at idretten skal ha et årlig møte med politikerne i utvalget fremover, formatet kan justeres.

 

Ny samarbeidsavtale mellom Lier Idrettsråd og Lier Kommune: 


På siste årsmøtet ble det i handlingsprogrammet vedtatt å utarbeide en ny samarbeidsavtale mellom LIR og LK. Dette arbeidet førte til at et fremforhandlet avtaleforslag ble sendt på høring til alle idrettslag i begynnelsen av desember 2015. Vi mottok kun en tilbakemelding, som støttet forslaget slik det forelå. Avtalen ble deretter lagt frem for politisk behandling i GBK-utvalget 23. februar. Utvalget valgte å sende avtalen tilbake til administrasjonen da det ble oppfattes som ikke klart nok. K&F, LIR og en av politikerne har gjennomført et møte for å diskutere dette forholdet og K&F arbeider nå med et justert saksfremlegg. Det var ikke saklig uenighet om innholdet i avtalen fra utvalgets side og avtalen vil bli fremmet på nytt for 

politisk behandling etter noe presiseringsarbeid. Utvalget uttaler at de er positive til samarbeidet med idretten i Lier.

 

Handlingsprogrammet 2015: 


På årsmøtet i 2015 var det første gang årsmøtet ble kjørt etter den nye lovnormen og som nytt punkt på sakslisten til Årsmøtet skulle Årsmøtet vedta et handlingsprogram. 

 

For 2015 har sakene på Handlingsprogrammet vært: 

 

1. Videreutvikling av samarbeidet med LK, politisk og administrativt 

2. Anleggsutvikling 

3. Videreutvikling av samarbeidet med andre IR i vår region 

 

Videreutvikling av samarbeidet med Lier Kommune, administrativt og politisk: 


LIR har i mange sammenhenger hatt dialog med politikere og ulike deler av administrasjonen for å belyse idrettens status, ønsker og forventinger. Dette er også gjort i det dokumentet som ble sendt alle politiske partier i forbindelse med valget.

 

I arbeidet med den nye samarbeidsavtalen har videreutvikling av samarbeidet vært øverste prioritet. Når LIR gjennomførte dialogmøter med idrettslagene og Dialogmøtet med politikerne 16. februar har det samme vært tilfelle. Vi skulle gjerne sett at samarbeidsavtalen var vedtatt allerede, men har stor tro på at det arbeidet som er gjort vi føre til at dialogen mellom idretten på den ene siden og Lier kommune, politisk og administrativt nivå, på den andre siden, vil bedres fremover og at dette vil gi resultater for begge parter.

 

Anleggsutvikling: 


Anlegg og anleggsutvikling har vært LIRs primære fokus også i 2015, men i påvente av en ny Anleggsplan fra Buskerud Idrettskrets, har vi fokusert konkrete prosjekter som tidligere nevnt. 

 

I 2015 har følgende skjedd med fotballanlegg: 

 

- Brakerøyabanen har fått kunstgresset fra «Gamle Gress», Marienlyst 

- Det er bygget 7-er kunstgress med undervarme på Lier Stadion, dog med noen utfordringer med undervarmen første sesong 

- Det er bygget 7-er kunstgress i tilknytning til nye Hegg Skole 

- Det er bygget 9-er kunstgress i Sylling 

 

Størst aktivitet har det vært i arbeidet med Helårs ski-/skiskytteranlegg i Leirdalen. Hvor prosjektet nå står er tidligere beskrevet i denne årsrapporten. 

Det er også gledelig å kunne konstatere at vi i 2015 fikk en ny flerbrukshall da nye Hegg åpnet sommeren 2015, spesielt gledelig er det at Tranby Turn har hatt en meget stor medlemstilvekst etter at de kom inn i denne hallen. Det er imidlertid bekymringsfullt at vi ikke har flere anleggsprosjekter enn skianlegget i planen per dato.

 

Videreutvikling av samarbeidet med andre IR i vår region: 


LIR har sammen med primært Røyken IR, i noen grad også Hurum IR, jobbet i et felles prosjekt for å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse i idretten. Dette prosjektet har ikke hatt den fremdrift vi kunne ønske og vi vil se på hvordan vi kan få fart i arbeidet fremover. I dette arbeidet har vi samarbeidet med BIK og med NIF. 

 

I arbeidet med å integrere bosatte flyktninger har vi trukket på ekspertise fra Drammen IR, Janne Hafsjold, som var meget imøtekommende da vi sammen med Lier kommune tok initiativ til et nytt fokus for å få primært unge flyktninger inn i organisert idrett i Lier. Arbeidet er i sin oppstartsfase, men vi ser allerede konkrete resultater og Stoppen SK har tatt ledelse og fortjener skryt for sine initiativer. 

 

I forbindelse med skianlegget i Leirdalen har det også vært et tett og godt samarbeid med Asker IR. 

 

LIR tror at samarbeid med andre IR er enklest å få til i konkrete prosjekter og det har vært viktig å delta i fora hvor andre IR også møter. Samarbeid med andre IR bør ikke være et mål i seg selv, men heller et middel for å oppnå resultater og for å utveksle erfaringer og læring.

 

LAM:

 

Det er fordelt ca MNOK 1,6 i LAM-midler, 41% vekst fra året før. Økningen skyldes primært endringer i tippenøkkelen. I år mottok vi også flere søknader til spesielle tiltak, noe LIR ser svært positivt på, men vi ser gjerne at enda flere lag benytter anledningen til å sikre seg LAM-midler til bruk for spesielt funksjonshemmede.

 

Fordeling av halltid: 


Fordeling av treningstid i de kommunale hallene er viktig for alle idrettslagene som bruker disse, spesielt gjelder dette de klubbene som har håndball på programmet, men også andre hallbrukere. I dialogmøtene vi hadde med klubbene i fjor høst, var det tydelig at de ønsker seg en enklere søknadsprosess. LIR har formidlet dette til K&F og nytt av året er at det vil bli invitert til et møte tidlig i prosessen, noe som bør forenkle denne og gjøre det enklere for alle berørte. 

 

For Lier Idrettsråds styre 2015 

Pål Thomassen 

Leder

 

Dokumentene kan du lese her:

 

icon Handlingsprogram for Lier Idrettsråd mars 2016 – mars 2017

icon Budsjett 2016

icon Lovnorn for LIR

icon Oversikt over endring i Lovnormene

icon Regnskap for 2015

icon Årsberetning LIR 2015

Utskrift

Innkalling til årsmøte Lier Idrettsråd 2016

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

15. mars 2016, kl 1830 IF Liungen (Stoppen SK) klubbhus, Liungbanen

Lier Idrettsråd innkaller til årsmøte tirsdag 15. mars kl 1830 på Liungbanen.Det vil bli lett bevertning.

Det presiseres at representantene til LIRs årsmøte skal være valgt av lagets årsmøte eller oppnevnt av lagets styre og møte med skriftlig fullmakt. Hvert lag kan stille med inntil 2 representanter. Delegasjonen skal være sammensatt iht. NIF’s lov § 2-4.

Saksliste:

Sak 1: Godkjenning av fremmøtte representanter
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3: Valg av dirigent Valg av sekretær Valg av 2 representanter for underskrift av protokoll
Sak 4: Årsberetning 2014 Sak 5: Gjennomgang av regnskap for 2015 og budsjett 2016
Sak 6: Forslag til arbeidsprogram og prioritering av anlegg
Sak 7: Innkomne forslag: Saker kunngjøres senest 10. mars.
Sak 8: Valg

Innkomne forslag til behandling må være styret i hende senest 7. mars 2016 kl 1600. Saker til behandling vil bli gjort kjent ved publisering på www.lieridrett.no og Lier Idrettsråds Facebook-side senest 9. mars 2016.

Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til styret og kan kontaktes ved leder Bernt Otto Hauglin på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

På valg er: Leder, 2 styremedlemmer og ungdomsrepresentant.

Til sak 7: Grunnet vedtak på Idrettstinget 2015 har Lovnorm for idrettsråd blitt endret på et stort antall punkter. Lovnormen åpner for at styret kan be årsmøtet om fullmakt til å oppdatere denne i samsvar med fremtidige endringer av lovnormen som skyldes endringer i NIS regelverk. Det gjør styret, men legger frem til behandling den nye lovnormen sammen med en oversikt over de endringer som er gjort.

I forkant av årsmøtet ønsker styret i LIR å avholde et kort orienterings- og informasjonsmøte.

Det vil bli gitt følgende orienteringer:

- Prosjekt Helårs ski/skiskytteranlegg i Leirdalen

- Pågående prosesser om integrering av funksjonsnedsatte og bosatte flyktninger

- Ny samarbeidsavtale med Lier Kommune

Årsmøtet starter kl 1930.

Vel møtt!

Utskrift

kunnskaper om tilrettelegging av god og morsom trening/fysisk aktivitet for barn og unge

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Kursinvitasjon til dere som ønsker kunnskaper om tilrettelegging av god og morsom trening/fysisk aktivitet for barn og unge med nedsatt funksjonsevne! Se vedlegg.

Sted: Egge skole i Lier
Tid: 2. desember kl.17.30-21.30

Velkommen til et inspirerende og idérikt kurs!

Har dere ønsker om flere slike kurs på andre tidspunkter og steder i Buskerud, så gi meg beskjed.
Link til andre kurs idrettskretsen arrangerer: se her

Utskrift

KlubbAdminkurs

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Det er satt opp kurs i KlubbAdmin på Idrettens hus i Drammen mandag 21. september kl.18.00-21.00. 
Kurset har fokus på:
*          Innføring; hvordan komme i gang
*          Medlemshåndtering
*          Fakturering

Har dere ønsker om flere KlubbAdminkurs på andre tidspunkter og steder i Buskerud, så gi meg beskjed.

Link til andre kurs som idrettskretsen arrangerer: se her<http://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/buskerud-idrettskrets1/kurs/>.

Utskrift

Ferietilbud i Lier

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Dette er ment som en samleside som alle aktuelle aktører har mulighet til å legge seg til og informere tilbud om hva som skjer. Dette burde vært gjort før ferien, men det skjedde altså ikke. Men kanskje noen av dere har lyst å legge ut bilder fra hva som skjedde hos dere i ferien (obs vær sikker på at dere har lov å legge ut bilder av barna hvis dere har barn som er «synlig» på bilder) - jeg legger dere gjerne til som redaktører om dere ønsker det.


Da håper vi at foreldre finner denne siden og kan bruke denne aktivt for å finne ut hvilke tilbud som er i Lier. Denne siden blir absolutt mye bedre hvis vi får ut masse informasjon fra alle mulige aktører. Behovet for ferietilbud er stort, det er det ingen tvil om

Facebook.com/ferieilier