logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Referat styremøte nr. 1/2014 i Lier Idrettsråd 270314

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Referat styremøte nr. 1/2014 i Lier Idrettsråd 270314

Tid:      kl 1800 - 1930

Sted:   Leirdalen

 

Tilstede:

Christer Beiermann (CB)

Jan Hennum (JH)

Ann Kristin Elsrud (AKE)

Wellington Martins (WM)

Pål Thomassen (PT), referent

 

Forfall:

Christine Soot Sandli (CSS)

 

Agenda:

 

Sak 1:             Presentasjon av nytt styre, konstituering, oppgavefordeling 2014

 

                       Styret konstituerte seg og oppgaver ble fordelt.

 

                       Ann Kristin tar kassererrollen.

 

                       Wellington tar web-ansvaret.

 

Begge kontakter de avtroppende styremedlemmene for å få nødvendig informasjon overlevert.               

 

PT oppdaterer Altinn/Frivillighetsregisteret med nye styremedlemmer. Nye styremedlemmer må sende personnummer til PT på sms.

 

 

Sak 2:                         Kretsting 2014:

 

PT, JH og CB stiller på kretstinget og ledermøtet 4. og 5. april, de to siste som observatører.                    

 

Sak 3:             Fordeling av kommunal støtte til private idrettsanlegg

 

Som oppfølging av vedtak på årsmøtet skulle ny beskrivelse av kriterier til fordeling av kommunal støtte til private idrettsanlegg vedtas på første styremøte etter årsmøtet.

 

Styret diskuterte saken på nytt og har kommet til at kriteriet om andel medlemmer under 19 år kan ses bort fra. Nye kriterier for fordeling av denne støtten lyder derfor:

 

«Søknader om støtte til private idrettsanlegg for 2014 og kommende år sendes LIR for behandling. Søknaden må være dokumentert med revisorgodkjent regnskap for siste år. Sum til fordeling fordeles etter søknad med tilstrekkelig og godkjent dokumentasjon til søkerne etter følgende prinsipper:

 

-        NOK 7500,- fordeles likt til alle søkere.

-        Resterende sum fordeles prosentvis på grunnlag av anleggenes andel av de summerte driftsutgifter.

 

Vedtaket sendes som informasjon til alle idrettslag på mail og publiseres på www.lieridrett.no .

Sak 4:             Reguleringsplan for Eiksetra, møte 2. april, 1900

                      

                       JH stiller som representant for LIR.

 

Sak 5:             Lier Modellbilklubb

                      

LIR har svart positivt på høring om opptak av ny klubb i LIR.

 

Sak 6:             Styremøtekalender 2014-15

                      

Ble ikke behandlet i full bredde da vi ikke var fulltallige, gjøres på neste møte.

Neste møte 29. april kl 1800, JH sjekker om det er et lokale på Tranby som vi kan benytte på permanent basis. Noe støy på klubbhuset til NMK Lier grunnet mye aktivitet fremover kan gjøre at det er bedre med et annet møtested.

 

Sak 7:                         Orientering Brakerøyabanen, Drammen Kommune ønsker å legge «Gamle Gress» der

                       

PT orienterte kort om saken, møte med Drammen Kommune, DIR og aktuelle klubber den 9. april vil gi mer info.

 

Sak 8:             Eventuelt

 

  1. a)Manglende tilbakemelding om KOSTRA-tall for idretten i Lier fra administrasjonen.

 

Som en del av arbeidet både med fullføring av Anleggsplanen og forberedelse til møte med politikere og idrettens prioriteringer, er det nødvendig med en korrekt beskrivelse av den økonomiske nå-situasjonen. LIR gjorde første formelle henvendelse om dette til administrasjonen i september i fjor og har mange ganger fulgt dette opp da informasjonen så langt har glimret med sitt fravær, dette til tross for at det flere ganger er uttrykt at informasjonen vil bli gjort tilgengelig.

 

LIR besluttet å gi administrasjonen en ytterligere kort frist, til mandag 7.april, med å gjøre denne informasjonen tilgjengelig for LIR.

 

Om dette ikke skjer innen denne datoen, vil LIR gjøre en formell henvendelse til Rådmannen om saken og følge dette opp videre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pål Thomassen, referent.