logo lir

Feil
  • Feil ved lasting av datamating
Utskrift

Referat styremøte 29.09.12

Skrevet av Lier . i kategorien Nyheter

Referat styremøte i Lier Idrettsråd 26.09.12

Tid: kl 1800 - 2000
Sted: NMK Lier, Leirdalen

Tilstede:

Pål Thomassen, (PT).
Jan Hennum, (JH)
Christer Beiermann (CB), referent

Forfall:

Anne Wiik Nilsen (AWN)
Brita Røed, (BR)
Eryk Oscar Swiergon, (EOS)
Christoffer Moseng (CM)

Agenda:

Sak 1:

Sak 2:

Gjennomgang av referat fra sist møte

Referatet godkjent.

Nye hjemmesider og logo

PT og EOS var i kontakt med WebTotal tirsdag 28. august. EOS skulle
se på løsningen og legge den fram på dagens styremøte, men grunnet
forfall fra EOS ble ikke dette gjort. PT mener løsningen ser bra ut. LIR
trenger noe som er enkelt å bruke for å komme raskt i gang med en ny
løsning og som samtidig kan utvikles senere. Prisen på NOK 5000,-
for innkjøp av løsningen og NOK 600-700,- i årlig serviceavtale er
rimelig. Det er ønskelig at EOS gir en tilbakemelding pr.mail på hvordan
løsningen virker.

Ny hjemmeside lanseres også på møtet med lagene 11. oktober, EOS
har gjort overføringer av arkiv innen dette. I lanseringen må vi ha klart
for oss hvordan vi ønsker at lagene skal bruke sidene.

Sak 3:

LAM-midler

Det foreligger ingen søknader på ekstraordinære midler. LIR vedtar at
potten for ekstraordinære midler overføres potten for LAM-midler.
Tildelingen av LAM-midler godkjennes. Se vedlegg.
PT gir beskjed til NIF om godkjenningen. CB sender mail til klubbene
om godkjenning og legger ved tabellen som angir grunnlaget og
summen som tilkommer klubbene.

Referat styremøte nr. 6, 26. september 2012

Sak 4:

Sak 5:

Sak 6:

Sak 7:

Idretts- og Kulturmelding Lier Kommune

Ingen fra LIR kunne stille på møtet med Lier kommune vedrørende
idretts- og kulturmelding. LIR ønsker å gjennomføre møte med lagene
11. oktober først for å starte dialog med klubbene og få innspill til
meldingen.
LIR ønsker at førsteprioritet bør være anlegg, men at finansiering
kommer til å bli det mest utfordrende.
LIR mener alle klubbene bør ha en representant for anlegg for felles
møter. Nå-situasjonen for anlegg må beskrives, videre en anleggsplan
og enighet omkring en prioriteringsrekkefølge for anlegg. PT tar det
med i presentasjonen på møtet 11. oktober.

Møte med lagene, tidspunkt, innhold, kostnadsramme og form

CB sender ut en ny invitasjon til dagen for å minne klubbene på møtet.
PT kontakter Lierposten ad annonse i en fulldistribusjons utgave.
Lierposten, Liernett og Drammens Tidene er invitert til møtet.

Fordeling av oppgaver :
JH: foredragsholder (ok), lokaler (ok), bevertning (ok), sørge for
projektor og finne ut hva foredragsholder trenger av utstyr og gave til
foredragsholder.
PT: program (under arbeid) og budsjett/søknad til LK (ok)
EOS: hjemmesiden gjøres ferdig før møtet for å vise den fram til de
fremmøtte.

Tildeling av midler til idrettslag etter søknad

Bakgrunn: LIR har siden årsmøtet kommunisert at vi ønsker å redusere
vår «egenkapital» og at vi deler ut et beløp til lag som har søkt etter de
retningslinjer vi har kommunisert skriftlig den 27. april 2012.

St. Halvard HK: Har levert ny søknad hvor de konkretiserer sum
og bruken av den. LIR mener søknaden faller utenfor kriteriene for
utdeling av midler og søknaden avslås. PT sender klubben avslag med
begrunnelse.

Lierbygda O-lag og Lier kommune: Søknaden om NOK 3600,- til
Rebusrabalder i Ukas Kulturminnepost 2012 innvilges. CB sender
mail til Lierbygda O-lag og informerer om tildelingen samt ber om
kontonummer for innskudd.

Høring skolekretsstruktur i Lier Kommune

LIR har ingen innsigelser på strukturen for de nye skolegrensene. Når
vedlikehold av skoler med anlegg skal vedlikeholdes og rehabiliteres
ønsker LIR av idretten blir tatt hensyn til. PT sender brev til Pål Skogmo
i Lier Kommune.

Referat styremøte nr. 6, 26. september 2012

Sak 8:

Eventuelt

LIR har blitt bedt om en uttalelse ad turnhall som en del av hallflaten
ved nye Hegg skole. LIR er prinsipielt for anlegg og har ingen
innsigelser til bygging av en turnhall tilknyttet en flerbrukshall ved
skolen.

Neste møte: 29.10. kl 1800, NMK Lier, Leirdalen

Christer Beiermann
Referent